جستارهای نوین حقوق اداری

بسمه تعالی

 

اساسنامـه نشریه علمی ” جستارهای نوین حقوق اداری “

 

مـاده 1 : مشخصـات

یک فصلنامه که در این اساسنامه نشریه نامیده می شود با عنوان ” جستارهای نوین حقوق اداری“  و به صورت نشریه­ای علمی- پژوهشی با مشخصات زیر منتشر می شود:

 

مـاده 2 : اهـداف و برنامـه

 • تعمیق و گسترش تفکر علمی و معرفتی در شناخت و حل مسائل، مشکلات و چالش‌های اساسی در حوزه حقوق اداری با تاکید بر نقش دانش و دانایی، معرفی نوآوری ها و مفاهیم نوین حقوق اداری
 • ارتقا، گسترش و روزآمدسازی سطح دانش حقوقی کارشناسان، محققان، متخصصان، صاحب نظران، مدیران،‌ سیاستگذاران در زمینه نقش دانش و دانایی و مفاهیم نوین حقوق اداری
 • تقویت ارتباط نهادهای علمی ـ تخصصی، پژوهشی و آموزشی با نهادهای تصمیم سازی، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در مدیریت و حقوق ادرای به منظور کمک در بکارگیری یافته های علمی- معرفتی در تصمیم گیری ها
 • کمک به ارتقای برنامه و سیاست‌های حقوقی- مدیریتی  مبتنی بر نگرش جامع در  زمینه حقوق اداری و همچنین کمک به فراهم کردن زمینه های تقویت زیر ساخت های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به منظور رشد و توسعه حقوق اداری
 • فراهم کردن زمینه های لازم برای پژوهش در حوزه های مختلف حقوق ادرای با تاکید بر نقش مسائل و چالش­های عملی
 • چاپ مقالات علمی اساتید، پژوهشگران و دانشجویان رشته های مرتبط به منظور پاسخگویی نیازهای آموزشی دانشگاهها

 

مـاده 3 : محورهـا

محورهای اساسی پژوهشی در قالب مطالعات نظری ـ کاربردی در ابعاد مختلف حقوق اداری و علوم اداری و سایر شاخه های علمی مرتبط با آن به شرح ذیل می‌باشد:

 • معرفی دانش، نوآوری و فناوری های نوین در حوزه‌ حقوق اداری و علوم اداری
 • الگوبرداری، بومی سازی مفاهیم و روش ها در حوزه حقوق اداری و علوم اداری
 • جایگاه و نقش حقوق اداری در مدیریت و برنامه ریزی خرد و کلان کشور و سیاست‌های مرتبط با آن
 • تبیین ارتباط حقوق اداری با سایر علوم
 • شناخت جایگاه حقوقی‌ قوانین و مقررات، آموزش و نهاد‌های درگیر با مفهوم اداره و عمل اداری

 

مـاده 4 : مقـالات و گزارشات علمی نشریه

مقالات و گزارشات علمی نشریه به روش‌های زیر تهیه می‌شود:

 • مقالات و گزارشات علمی که توسط محققان به دفتر نشریه ارسال می‌شود.
 • مقالات و گزارشات علمی که از طرح های پژوهشی و یا سایر مطالعات استخراج می شود.
 • مقالات و گزارشات علمی که به سفارش نشریه با اهداف خاص تهیه می گردند.

 

مـاده 5: تشکیلات و ارکان نشریه

ارکان نشریه شامل صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر و هیأت تحریریه (شورای علمی) می‌باشد.

5-1. صاحب امتیاز

انجمن ایرانی حقوق اداری به ‌عنوان صاحب امتیاز نشریه "پژوهش های نوین حقوق اداری"؛ کلیه وظایف حقوقی انتشار نشریه، نظارت عالی بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و همچنین تأمین و مدیریت منابع مالی و نیروی انسانی لازم برای اداره نشریه را برعهده دارد.

5-2. مدیر مسئول

انتخاب مدیر مسئول توسط صاحب امتیاز از طریق تصویب هیات مدیره انجمن  صورت می گیرد. مدیر مسئول دارای وظایف و اختیارات زیر است:

 • مسئولیت حقوقی نشریه مطابق مفاد قانون مطبوعات
 • صدور احکام انتصاب سردبیر و اعضای هیأت تحریریه (شورای علمی) پس از تصویب صاحب امتیاز (هیات مدیره انجمن)
 • تعیین جانشین سردبیر به پیشنهاد سردبیر و تصویب هیات مدیره انجمن و صدور حکم انتصاب وی
 • نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه نشریه
 • بررسی و تایید پیشنهاد تعرفه‌های پرداختی به داوران
 • بررسی و تایید پیشنهاد تعرفه‌های دریافتی از مقاله دهندگان 
 • تعیین تعرفه پرداختی به اعضای هیأت تحریریه (شورای علمی)

 تبصره 1: مدیر مسئول نشریه رییس هیأت تحریریه (شورای علمی) است.

 تبصره 2:‌ مدیر مسئول می‌تواند بخشی از وظایف اش را با حفظ مسئولیت به سردبیر نشریه یا جانشین وی تفویض کند.

 

5-3. سردبیر

سردبیر نشریه دارای وظایف و اختیارات زیر است:

 • نظارت بر فرآیند امور علمی نشریه
 • هدایت و تدوین مطالب نشریه، برپایه خط‌مشی و روشی که کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشخص می‌نماید.
 • پیشنهاد انتشار ویژه‌نامه و نیز ارائه پیشنهادهایی در خصوص زمان انتشار و شمارگان آن به هیات تحریریه (شورای علمی)
 • پیشنهاد جانشین سردبیر به هیات مدیره انجمن (صاحب امتیاز)
 • فراهم کردن زمینه تهیه و انتخاب مقالات مناسب برای درج در نشریه
 • انتخاب مقالات مورد تایید هیات تحریریه (شورای علمی) جهت درج در هر شماره نشریه و ترتیب آنها
 • پیشنهاد داوران مقالات و معرفی آنها به هیأت تحریریه (شورای علمی) نشریه
 • تصمیم گیری در خصوص قابل ارجاع یا غیر قابل ارجاع بودن مقالات برای داوری

تبصره: سردبیر بایستی گزارش مقالات غیر قابل ارجاع را به هیأت تحریریه (شورای علمی) ارائه نماید.  

 • طرح مقالات و ارائه نتایج داوری‌ها در هیأت تحریریه (شورای علمی)
 • اعلام نظرات اصلاحی داوران و نظر نهایی هیأت تحریریه (شورای علمی) به نویسنده مقاله

تبصره: ارجاع مقالات به داوران و مکاتبات مرتبط با آن به صورت محرمانه انجام می‌شود.

 • اجرای مصوبات داخلی هیأت تحریریه (شورای علمی) در چارچوب اساسنامه
 • دعوت و ترتیب دادن تشکیل منظم جلسات و ارسال صورتجلسات برای هیأت تحریریه (شورای علمی)
 • ارائه گزارش فعالیت‌های سالانه به هیأت تحریریه (شورای علمی)
 • پیشنهاد تعرفه‌های پرداختی به هیأت تحریریه، داوران و مقاله دهندگان به مدیر مسئول
 • انجام مکاتبات مربوط به چاپ و انتشار نشریه با مراکز مسئول

5-4. هیأت تحریریه (شورای علمی)

وظایف و اختیارات هیأت تحریریه (شورای علمی) نشریه به شرح زیر است:

 • تعیین خط مشی های علمی نشریه
 • تعیین چارچوب محتوایی و موضوعی نشریه
 • اعمال مدیریت فکری و برنامه ریزی در جهت اهداف نشریه و توسعه آتی
 • انتخاب مقاله‌ها و گزارش های علمی برای درج در نشریه پس از طی فرآیند داوری
 • تصمیم گیری انتشار ویژه‌نامه و نیز ارائه پیشنهادهایی در خصوص زمان انتشار و شمارگان آن
 • تعیین ضوابط پذیرش مقاله‌های دریافتی و چگونگی داوری مقالات
 • تعیین سردبیر و جانشین سردبیر پس از پیشنهاد مدیر مسئول

تبصره 1: فرآیند داوری برای تمامی مقالات به روش واحد صورت می گیرد.

تبصره 2: هیأت تحریریه (شورای علمی) می تواند انتخاب داوران مقالات را بر اساس لیست مصوب به سردبیر واگذار کند.

نحوه تشکیل جلسات هیأت تحریریه (شورای علمی) و داوری مقالات بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت یک ماه پس از تصویب اساسنامه نشریه، به پیشنهاد سردبیر به تصویب هیأت تحریریه (شورای علمی) خواهد رسید.

 

  5-5. جانشین سردبیر

 • تهیه گزارشات لازم و ارائه به صاحب امتیاز
 • مسئولیت مالی نشریه و نظارت بر هزینه و درآمد نشریه
 • جانشین سردبیر با تصویب صاحب امتیاز ( هیات مدیره انجمن) از کلیه اختیارت سردبیر تحت نظارت وی برخوردار است.
 • جانشین سردبیر کلیه وظایف و مسئولیت های مدیر داخلی نشریه و وظیفه نظارت بر کارشناسان نشریه و دبیران اجرایی نشریه را بر عهده دارد.

 

مـاده 6: تصویـب اساسنامـه

 

این اساسنامه در 6 ماده و 7 تبصره در تاریخ بیست و پنجم بهمن ماه 1398 به تصویب هیأت مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری (صاحب امتیاز نشریه "جستارهای نوین حقوق اداری") رسید و از همین تاریخ لازم ‌الاجراست. هرگونه اصلاح بعدی در اساسنامه نیز با پیشنهاد مدیر مسئول نشریه و رأی اکثریت اعضای هیأت تحریریه (شورای علمی) و تأیید صاحب امتیاز نشریه (هیات مدیره انجمن) اعمال خواهد شد.