جستارهای نوین حقوق اداری

مدیر مسئول


دکتر محمد حسنوند دانش آموخته دکتری تخصصی حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی/ قاضی دیوان عدالت اداری / مدرس دانشگاه های تهران

حقوق عمومی

سردبیر


دکتر ولی رستمی استاد دانشگاه تهران

حقوق عمومی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید احمد حبیب نژاد دانشیاردانشگاه تهران پردیس فارابی

حقوق عمومی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد راسخ استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

حقوق عمومی و فلسفه حقوق

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد حسین زارعی داشینار دانشگاه شهید بهشتی

حقوق عمومی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمد قاری سید فاطمی استاد دانشگاه شهید بهشتی

حقوق بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد رضا ویژه دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

حقوق عمومی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمد هاشمی استاد حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

حقوق عمومی

مدیر داخلی


مهدی حسنوند کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، ایران

حقوق عمومی

مدیر اجرایی


محمد هدایتی زفرقندی دانشجو دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

حقوق عمومی

  • mhedayatizyahoo.com