جستارهای نوین حقوق اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر حقوق عمومی

چکیده

امروزه و در نظام حکمرانی، اداره امور عمومی غالباً از طریق مقررات‌گذاری صورت می‌گیرد. علی‌رغم اینکه مقررات‌گذاری قاعدتاً در خدمت کارآیی و اقدام قانونی حکمرانان است، با این حال، به نظر می‌رسد که می‌تواند هم‌زمان زمینه‌ای برای وقوع فساد اداری نیز باشد. بدین توضیح که چنانچه مقررات گذاری در چارچوب اصول حکمرانی مطلوب و نیز مقرراتگذاری مطلوب نباشد، قابلیت تولید و یا تشدید فساد اداری را در جریان اجرای مقررات از سوی ماموران عمومی یا مردم دارد. این مقوله در موضوع مهمی چنان محیط زیست می‌تواند تبعات درازمدت و جبران‌ناپذیری برای منافع عمومی به دنبال داشته باشد. پژوهش حاضر بر آن است تا به اختصار امکان و زمینه‌های وقوع فساد اداری بر اثر مقررات‌گذاری نامطلوب را در خصوص جنگل‌ها به عنوان یکی از فسادخیزترین و حساس‌ترین عناصر محیط زیست بررسی نماید. در این راستا مقررات ایران و نیز کشور برزیل در حوزۀ محیط زیست و مشخصا جنگل به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Rooting out the causes of administrative corruption in forest regulations (Comparative study of Iran and Brazil)

نویسنده [English]

  • Narges Nakhjavani

public law researcher

چکیده [English]

Today and in the governance system, the management of public affairs is often done through regulations. Despite the fact that regulation usually serves the efficiency and legal action of the rulers, however, it seems that it can also be a ground for the occurrence of administrative corruption. This is to explain that if the regulation is not in the framework of the principles of good governance and also the regulation is not good, it has the ability to generate or intensify administrative corruption during the implementation of regulations by public officials or people. This category in such an important issue of the environment can have long-term and irreparable consequences for public interests. The present study aims to briefly examine the possibility and grounds of administrative corruption due to unfavorable regulations regarding forests as one of the most corruptible and sensitive elements of the environment. In this regard, the regulations of Iran and Brazil in the field of environment and especially the forest have been comparatively studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • administrative corruption
  • good governance
  • good regulation
  • environment
  • forest