جستارهای نوین حقوق اداری

مدیر مسئول


دکتر محمد حسنوند دانش آموخته دکتری تخصصی حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی/ قاضی دیوان عدالت اداری / مدرس دانشگاه های تهران

حقوق عمومی