جستارهای نوین حقوق اداری

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 4
تعداد پذیرش 0
تعداد عدم پذیرش 0

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 0
تعداد شماره‌ها 0
تعداد مقالات 0
تعداد مشاهده مقاله
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان داوری روز
متوسط زمان پذیرش روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 0 %