جستارهای نوین حقوق اداری

نویسندگان محترم جهت آگاهی از نحوه ثبت نام در سامانه، ارسال مقاله از طریق آن و همچنین پیگیری آخرین وضعیت مقاله خود روی لینک زیر کلیک نمایید:

راهنمای تصویری نویسندگان جهت ثبت نام در سامانه فصلنامه و ارسال مقاله

 نکات مهم:

فایل اصلی باید فاقد نام نویسندگان باشد.

کلیه منابع مقاله  اعم از فارسی و غیر آن باید به انگلیسی ترجمه و در هنگام ارسال مقاله در فایلی جداگانه از طریق سامانه ارسال گردد.

چکیده انگلیسی به فایل اصلی اضافه شود.

حداکثر نویسندگان مشارکت کننده در یک مقاله سه نفر می باشد و حداقل یک نفر از ایشان باید عضو هیات علمی یا دانش آموخته دوره دکتری باشد.

در صورت پذیرش نهایی مقاله نویسندگان می بایست.خلاصه گسترده مقاله انگلیسی  1200-1000 کلمه ایی که شامل: مقدمه روش یافته ها و بحث که شامل: مطلب  و مدل و جداول اصلی مقاله باشد، تنظیم گردد. متن خلاصه می بایست متفاوت از چکیده باشد.

 

 شرایط و ضوابط ارسال مقاله به فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری

از کلیه دانشجویان، اساتید و پژوهشگران محترم دعوت می شود مقالات علمی- پژوهشی خود که مرتبط با موضوعات این فصلنامه (حقوق اداری) هستند را از طریق ثبت نام در سامانه فصلنامه به نشانی https://jplr.ir با رعایت نکات زیر ارسال نمایند:

الف. نکات شکلی:

1- حجم مقاله (شامل همه صفحات اعم از عنوان، چکیده‌، بدنه، نتیجه‌گیری و منابع) باید حداقل 5000 و حداکثر 9000 کلمه در قطع A4 باشد.

2- حاشیه سمت راست و چپ صفحه 4.5 سانتیمتر و حاشیه بالا و پایین صفحه 6 سانتیمتر باشد.

3- راهنمای تنظیم اندازه و نوع قلم مقاله:

موضوع

اندازه

فونت

عنوان فارسی

18 Bold

B Compset

عناوین بعدی مقاله (به ترتیب نزولی)

16 (14 و 12)   Bold

B Compset

چکیده و واژگان کلیدی فارسی

12

B Nazanin

چکیده و واژگان کلیدی انگلیسی

11

Times New Roman

متن مقاله

12

B Nazanin

منابع فارسی

12

B Nazanin

منابع انگلیسی

10

Times New Roman

پاورقی فارسی

10

B Nazanin

پاورقی انگلیسی

9

Times New Roman

4- برای بخش بندی محتوای بدنه مقاله  از ترتیب  گفتار ، بند، ۱-…،  الف، ب …. الی آخر استفاده شود 

5- چکیده فارسی و ترجمه آن به انگلیسی حداقل در 150و حداکثر در 250کلمه باشد.

6- واژگان کلیدی باید حداقل 4 و حداکثر 7 کلمه بوده و در متن فارسی به ترتیب حروف الفبا ذکر شوند.

 

ب. محتوای مقاله

  1. مقاله بایستی مشتمل بر قسمت‌های ذیل باشد:
  • ·       صفحه اول: عنوان، چکیده و کلمات کلیدی فارسی

-        عنوان مقاله

-        پس از یک خط فاصله چکیده‌ی فارسی مقاله می‌بایست پس از طرح مقدمه‌ای کوتاه، دست آورد اصلی مقاله را به‌اختصار بیان نماید.

-        حجم چکیده حداکثر 250 کلمه و تعداد کلید واژگان حداقل 3 و حداکثر 5 کلمه خواهد بود.

  • ·       صفحه دوم: عنوان، چکیده و کلمات کلیدی به زبان انگلیسی

-        عنوان مقاله و  چکیده‌ی انگلیسی مقاله می‌بایست پس از طرح مقدمه‌ای کوتاه، دست آورد اصلی مقاله را به‌اختصار بیان نماید.

-        حجم چکیده انگلیسی حداکثر 250 کلمه و تعداد کلید واژگان حداقل 3 و حداکثر 5 کلمه خواهد بود.

  • ·       صفحه سوم: مقدمه

-        در مقدمه می‌بایست حتی‌الامکان به بیان هدف، طرح مسأله، موردتحقیق، ضرورت و مبانی توجیهی موضوع تحقیق پرداخته شود.

  • ·       صفحات بعدی: بدنه مقاله

-        عناوین اصلی و فرعی و فصل‌بندی موضوعی باید حاوی نظم منطقی و با رعایت شماره گذاری عددی باشد؛ کلیه‌ مطالب به استثنای مقدمه و نتیجه باید حداکثر ذیل 5 شماره آورده شود.

-        یافته‌ها و نتیجه‌گیری مندرج در پایان مقاله باید حاوی مطالب علمی و منطقی در مورد پرسش‌ها و فرضیات ارائه‌شده در مقاله باشد.

-        ارجاعات در متن مقاله به صورت پانویس است و به ترتیب شماره‌گذاری شده و بر طبق شماره‌ای که در متن به آن داده‌شده در زیرنویس همان صفحه خواهد آمد. پاورقی‌ها در هر صفحه از شماره 1 شروع می‌شود لازم به ذکر است سبک ارجاعات می‌بایست همانند سبک درج فهرست منابع باشد.

  • ·       صفحه آخر: فهرست منابع
  • شیوه تنظیم فهرست منابع

-        منابع می‌بایست به تفکیک نوع منبع (فارسی/زبان‌های خارجی و کتاب/مقاله/قوانین/منبع الکترونیک/پرونده‌ها) درج‌شده و به‌صورت اعداد متوالی شماره‌گذاری گردند.

-        کلیه منابع باید به زبان انگلیسی نیز نوشته شوند.

کتاب فارسی:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (و نام خانوادگی نویسنده‌ی بعدی، نام نویسنده)، عنوان کتاب (توپر و ایرانیک)، نام مترجم یا مصحح، محل انتشار، نام ناشر و سال انتشار، صفحه یا صفحات در صورت ارجاع در پانویس‌ها. مثال:

فلسفی، هدایت الله، حقوق بین‌الملل معاهدات، تهران: فرهنگ نشر نو، 1383، ص 83.

دو نویسنده یا بیشتر:

نام خانوادگی، نام، نام و نام خانوادگی نویسنده دوم به بعد. عنوان کتاب. محل نشر: انتشارات، سال انتشار، صفحه یا صفحات در صورت ارجاع در پانویس‌ها.

مثال:

دمرچیلی، محمد، علی حاتمی و محسن قرائی. قانون تجارت در نظـم حقـوقی کنـونی. ویـرایش اول. تهران: خلیج فارس، 1380، ص 183.

کتاب انگلیسی:

نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده. عنوان کتاب (ایتالیک). شماره ویرایش. محل نشر: انتشارات، سال انتشار، صفحه یا صفحات در صورت ارجاع در پانویس‌ها.  مثال:

Pollan, M. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. 2nd Ed. New York: Penguin, 2006.

دو نویسنده یا بیشتر:

نام خانوادگی، نام، و نام و نام خانوادگی نویسنده دوبه به بعد. عنوان کتاب،. شمارگان چاپ. محل نشر: انتشارات، سال انتشار.

مثال:

Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. The War: An Intimate History, 1941–1945. First Ed. New York: Knopf, 2007.

مقاله فارسی:

 نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، عنوان مقاله به‌صورت توپر، نام نشریه، دوره/ سال، شماره‌ مجله، صفحات شروع تا پایان (در ارجاعات شماره صفحه‌ی ارجاعی). مثال:

صفایی، سید حسین، نگاهی دیگر به ضابطه کفایت علم اجمالی در مورد معامله: تفسیر ماده 216 قانون مدنی بر مبنای قاعده غرر، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، پاییز 91، شماره 59، صص 62-41.

مقاله انگلیسی:

نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده. عنوان مقاله در گیومه، نام مجله (به صورت Italic) شماره مجله (سال انتشار): صفحه در صورت ارجاع در پانویس. مثال:

Joshua I, W.“The Market in Plato’s Republic,” Classical Philology 104 ،2009: 440.

پایان نامه و رساله فارسی:

نام خانوادگی، نام. عنوان. رساله/ پایان نامه، محل دانشگاه: نام دانشگاه، سال چاپ.

مثال:

یروانیان، امیر. «سیاستگذاری جنایی؛ مبانی، اصـول راهبـردی و مـدلهـا». رسـاله دکتـرا، تهـران: دانشگاه شهید بهشتی، 1390

پایان نامه و رساله انگلیسی:

نام خانوادگی، نام. عنوان. رساله/پایان نامه، نام دانشگاه، سال چاپ.

مثال:

Choi, Mihwa. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” PhD diss., University of Chicago, 2008.

منبع الکترونیک:

 نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، عنوان مقاله (توپر)، نام مجله یا سایت، آدرس سایت قابل دسترسی، تاریخ آخرین بازدید. مثال:

Lang, Jon, the Protection of Commercial Trade Secrets, 25 European Intellectual property Review No 462 (October 2003), available at:

http://www.nsi.org/library/espionage/asta/html(last visited on 08/03/ 2011).

  1. به‌منظور ثبت الکترونیک مقاله، شما نیازمند دو فایل از مقاله خود هستید؛ فایل اول با مشخصات فوق تنظیم گردیده و فایل دوم فاقد نام و مشخصات نویسنده یا نویسندگان (فارسی یا انگلیسی) خواهد بود.

 

ج.  انواع مقاله قابل ارسال به نشریه

الف، مقاله پژوهشی اعم از کاربردی، بنیادین، نظری و توسعه ای

ب، مطالعه آرای قضایی (case study) 

 

 د. شیوه تنظیم فایل حاوی مشخصات نویسندگان:

نام و مشخصات نویسندگان نباید در فایل اصلی مقاله ذکر گردد، بلکه باید در یک فایل جداگانه به ترتیب زیر نوشته و به همراه فایل اصلی مقاله از طریق سامانه ارسال گردد:

1- در بالای صفحه ابتدا «عنوان فارسی» و سپس «عنوان انگلیسی» مقاله ذکر شود.

2- مشخصات نویسندگان مقاله به ترتیب (به فارسی و انگلیسی) و به صورت زیر در پاورقی صفحه اول ذکر شود:

نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، نام گروه، نام دانشکده، نام دانشگاه، نام شهر، نام کشور.

3- از بیان عنوان هایی نظیر مهندس، دکتر و... در ابتدای اسامی نویسندگان مقاله خودداری گردد.

4- حتماً نویسنده مسئول مشخص شود. حداکثر سه نویسنده برای یک مقاله مورد قبول است.

5- معادل انگلیسی برخی اصطلاحات ضروری برای ذکر مشخصات نویسندگان در جدول زیر درج گردیده است:

دانشجوی کارشناسی‌ارشد (حقوق بین‌الملل، حقوق عمومی یا حقوق بشر)

MA. Student in (International Law, Public Law or Human Law)

دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد (حقوق بین‌الملل، حقوق عمومی یا حقوق بشر)

MA. in (International Law, Public Law or Human Law)

دانشجوی دکتری (حقوق بین‌الملل، حقوق عمومی یا حقوق بشر)

Ph.D. Student in (International Law, Public Law or Human Law)

دانش‌آموخته دکتری (حقوق بین الملل، حقوق عمومی یا حقوق بشر)

Ph.D. in (International Law, Public Law or Human Law)

مربی

Instructor

استادیار

Assistant Prof.

دانشیار

Associate Prof.

استاد

Prof.

گروه حقوق

Department of Law

گروه حقوق عمومی

Department of Public Law

گروه حقوق عمومی و بین‌الملل

Department of Public and International Law

دانشکده حقوق

Faculty of Law

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

Faculty of Law and Political Science

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

Faculty of Islamic Studies and Law

نویسنده مسئول

Corresponding Author

نمونه:

دستورگرایی بین المللی: ابزارهای شناخت

International Constitutionalism: The Tools of Recognition

1- عباسعلی کدخدایی، استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ( نویسنده مسئول).

Abbasali Kadkhodaei, Prof., Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran (Corresponding Author). Email: kadkhoda@ut.ac.ir

2- امیر مقامی، دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

Amir Maghami, Ph.D. in International Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran. Email: amir.maghami@live.com

 

 

نکات مهم پایانی

1- مقاله ارسالی باید محصول مطالعات و تحقیقات نویسنده/نویسندگان بوده و دربردارنده دستاوردهای علمی جدید باشد. و مقاله ترجمه پذیرفتن نمی گردد

2- نگارش مقالات کاربردی و نیز استناد به مقالات مرتبط که در «فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری» منتشر شده‌اند، موجب می‌گردد مقاله ارسالی در اولویت بررسی و داوری فصلنامه قرار گیرد و علاوه بر آن واجد امتیاز بالاتری در مرحله داوری گردد.

3- چکیده فارسی نباید به صورت مفهومی ترجمه گردد، بلکه ترجمه چکیده باید دقیق بوده و شامل ترجمه تمامی جملاتِ متن فارسی باشد. عنوان، چکیده و واژگان کلیدی انگلیسی باید در صفحه آخر فایل اصلِ مقاله آورده شوند. در صورت تغییر و بازنگری چکیده فارسی، تغییرات در چکیده انگلیسی نیز اِعمال گردد.

4- مسئولیت صحت مطالب، منابع و نظرهای ابراز شده در مقاله و نیز رعایت حقوق مؤلفین و پژوهشگران بر عهده نویسنده/نویسندگان مقاله می باشد.

5- نویسنده مسئول باید تعهدنامه ای از طریق سامانه ارسال نماید مبنی بر اینکه مقاله برای همایش یا مجله دیگری ارسال نشده یا در حال داوری یا چاپ نبوده و یا قبلاً در جایی چاپ نشده است.

6- دانشجویان باید مقاله خود را به همراه یک عضو هیئت علمی دانشگاه یا شخص دارای مدرک دکتری به صورت مشترک ارسال نمایند. حداکثر تعداد نویسندگان سه نفر می باشد.

7- مقاله‌ای که مطابق این راهنما تهیه نشده باشند، توسط کارشناس نشریه جهت اِعمال تغییرات، برگشت داده می شود.

8- مقاله ارسالی حداقل توسط دو داور ارزیابی خواهد شد. چاپ مقاله منوط به پذیرش دو داور و تصویب نهایی هیأت تحریریه خواهد بود. مقاله در صورت تصویب، برای انتشار و چاپ ویرایش می‌شود.

9- هیأت تحریریه نسبت به پذیرش، عدم پذیرش و هرگونه ویرایش یا تلخیص مقاله در زمان چاپ آزاد است.

10. با توجه به غیردولتی بودن نشریه و به منظور تامین هزینه های اداره نشریه، داوری و چاپ مقاله مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه داوری اولیه مقاله و در صورت پذیرش نهایی مبلغ سه میلیون ریال بابت هزینه چاپ اخذ خواهد شد. فرآبند دریافت وجه از طریق سامانه صورت می گیرد.

نکات تکمیلی

 

ه. مسئول مکاتبات و تماس‌های تلفنی از سوی فصلنامه 

تمامی مکاتبات (ایمیل و پیامک) و تماس‌های تلفنی از سوی فصلنامه  صرفاً با نویسنده مسئولی است که در هنگام ارسال مقاله در سامانه تعیین شده است. همچنین درصورتی‌که مقاله (بر اساس نظرات داوران محترم و یا دبیر اجرایی فصلنامه) نیازمند بازنگری یا اصلاح شناخته شده باشد، صرفاً نویسنده مسئول می‌تواند موارد اصلاح یا بازنگری را در کارتابل خود در سامانه مشاهده، آن‌ها را انجام داده و درنهایت مقاله اصلاحی را مجدداً از طریق سامانه ارسال نماید.

نکته اول: از میان نویسندگان مقاله (درصورتی‌که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد) حتماً باید یکی از نویسندگان (در هنگام ارسال مقاله) به‌عنوان «نویسنده مسئول» در سامانه تعیین شود. نویسنده مسئول، نویسنده‌ای است که مسئولیت تمامی مکاتبات و تماس‌ها در خصوص مقاله ارسالی را بر عهده خواهد داشت.

نکته دوم: ضرورت دارد نویسنده مسئول شماره تلفن همراه و آدرس ایمیل معتبر خود را در سامانه فصلنامه تعیین نماید. در صورت عدم رعایت موارد مذکور، مسئولیت عواقب احتمالی بر عهده وی خواهد بود و فصلنامه هیچ‌گونه مسئولیتی در خصوص تأخیر در فرایند رسیدگی و داوری و یا حتی رد مقاله ارسالی نخواهد داشت.

نکته سوم: با توجه به مشغله فراوان اساتید محترم و جهت احتراز از مشکلات احتمالی که ذکر شد، پیشنهاد می‌گردد، دانشجویانی که با اساتید محترم مقاله مشترک دارند، در هنگام ارسال مقاله، خود را به‌عنوان نویسنده مسئول در سامانه تعیین نمایند. بعد از اتمام فرایند رسیدگی و داوری و در هنگام صدور گواهی پذیرش مقاله، امکان تغییر «نویسنده مسئول» وجود دارد. تأکید می‌گردد چنین امکانی به‌هیچ‌وجه معنای اضافه نمودن شخص یا اشخاص جدید به‌عنوان نویسنده/نویسندگان مقاله نیست.