جستارهای نوین حقوق اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

قاضی- دیوان عدالت اداری

چکیده

اصل 173 قانون اساسی دیوان عدالت اداری را پایه گذاشت. در آخر این اصل چنین مقرر شده بود که «حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‏‌کند.» قانون دیوان عدالت اداری، در مقام اجرای این فراز در سال 1360 به تصویب رسید و اصلاحات، الحاقات متعددی نیز داشت. هرچند این قانون با تصویب قانون جدیدی در سال 1385 به پایان کار خود رسید، اما به جهاتی چند، همچنان اهمیت حقوقی دارد؛ برخی از مواد این قانون در قانون مصوب 1385 و قانون کنونی عیناٌ یا با تغییراتی به تصویب قانونگذار رسیده‌اند و برخی از مباحث مطرح در حین تصویب این قانون و الحاقیه ها و اصلاحیه های بعدی آن همچنان از حیث حقوقی درخور توجه بوده و می تواند برای اصلاح قانون کنونی مورد توجه قرار گیرند. از این رو، مرور پیشینه این قانون اقدامی مفید و حتی ضروری است که تاکنون انجام نشده است. در این نوشتار، به طور مشخص، متن های اولیه قوانین مربوط و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در کانون بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An overview of the background of the first law of the Administrative Justice Court

نویسنده [English]

  • mohamad reza rafeei

Judge- Administrative Justice Court

چکیده [English]

Article 173 of the Constitution established the Administrative Justice Court.at the end of this article, it was stipulated that "the limits of powers and the manner of action of this court are determined by the law." The Law of the Administrative Justice Court was approved in 1360 as the implementation of this clause and had many amendments and additions. Although this law ended with the approval of a new law in 1385, it still has legal importance in several ways; Some of the articles of this law have been approved by the legislator in the law approved in 1385 and the current law, either directly or with changes, and some of the issues raised during the approval of this law and its subsequent additions and amendments are still worthy of attention from a legal point of view. They can be taken into consideration to amend the current law. Therefore, reviewing the history of this law is a useful and even necessary action that has not been done so far. In this article, specifically, the primary texts of the related laws and detailed deliberations of the Islamic Consultative Assembly are in the focus of the review.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article 173 of the Constitution
  • Administrative Justice Court
  • legislative background
  • detailed deliberations of the Islamic Consultative Assembly