جستارهای نوین حقوق اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

دیوان عدالت اداری مرجع نظارت قضایی بر اعمال دولت به معنای عام است.چنین نظارتی زمینه تظلم خواهی را در نظام حقوقی هر کشور برای مردم نسبت به ماموران و سازمانهای دولتی ایجاد مینماید تا از اعمال اقتدار غیر قانونی در هرم اجتماعی قدرت و در زندگی شهروندان جلوگیری شود این مرجع مطابق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه یکی از نهادهای متولی صیانت و احیای حقوق عامه نیز می باشد. با توجه به چنین رسالتی آیین دادرسی دیوان جهت تحقق ماموریت های این نهاد از جایگاه ویژه برخوردار است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با مداقه در رویه قضایی دیوان به مطالعه مفهوم ذینفع در اعمال حق دادخواهی به عنوان مقدمه صیانت و احیای مطلوب حقوق عامه پرداخته تا به این پرسش پاسخ دهد که دیوان چه رویکردی را در دعاوی مطروحه متضمن نفع عمومی در جهت صیانت واحیای حقوق عامه اتخاذ کرده است. در برخی نظام های حقوقی، باطرح دعوای منافع عمومی دسترسی به عدالت را تسهیل کردندبه این صورت که با ایجاد قاعده نفع کافی به شخص ثالث مداخله در روند قضایی به نمایندگی از مردم را اعطا میکنند در نظام حقوقی ایران شناسایی این دکترین به ویژه در دعاوی در صلاحیت دیوان میتواند راهکاری جهت احیای مطلوب حقوق عامه باشد امانفع مورد نظر قانونگذار در قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان همچنین در رویه قضایی این نهاد در برخورداری از حق دادخواهی نفع شخصی مستقیم است. لازم است جهت نیل به تحقق مطلوب عدالت این ظرفیت از سوی قانونگذار یا در رویه قضایی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Pathology of the revival of public rights by the Court of Administrative Justice with an emphasis on the concept of beneficiary

نویسندگان [English]

  • fatemeh ashabi 1
  • Kheyrollah Parvin 2

1 TEHRAN UNI

2 Public Law, Faculty of Law, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

The Court of Administrative supervision creates the background of oppression in the legal system of any country for the people towards government officials and organizations in order to prevent the exercise of illegal authority in the social pyramid of power and in the lives of citizens. According to the guidelines for monitoring and following up public rights, this authority is one of the institutions in charge of protecting and revitalizing public rights. Due to such a mission, the court's procedure has a special position in order to fulfill the missions of this institution. This research has studied the concept of the beneficiary in the exercise of the right to petition as a prelude to the protection and restoration of the public rights in order to answer the question of what the court's approach is in the cases presented involving the public interest in the direction of protection. It has adopted public law revelations. In the Iranian legal system, the recognition of this doctrine, especially in lawsuits Jurisdiction of the court can be a solution for the desired restoration of public rights, but the interest intended by the legislator in the law of organization and the procedure of the court, as well as in the judicial procedure of this institution, in having the right to sue, is a direct personal interest. In order to achieve the desired realization of justice, this capacity must be taken into consideration by the legislator or in the judicial procedure

کلیدواژه‌ها [English]

  • Court of Administrative Justice
  • beneficiary
  • public law
  • personal interest