جستارهای نوین حقوق اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد

چکیده

تغییرات ایجادشده در شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور و جابجایی نیروی کار در حوزه‌های متفاوت کاری موجب ضرورت انتقال سوابق بیمه‌ای بین صندوق بازنشستگی بیمه‌های اجتماعی که به اقشار متفاوت کاری خدمات می‌دهند گردیده است. انتقال از صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر چه به صورت ارادی و چه به صورت غیرارادی دارای آثار فراوانی است که می‌توان از نظر حقوق استخدامی کارمندان و منافع دستگاه‌های اداری بدان نگریست. در این حوزه علاوه بر متون قانونی، بررسی آرای دیوان عدالت اداری دارای اهمیت خاصی می‌باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل حقوقی امکان تغییر صندوق بازنشستگی در نظام اداری ایران با نگاهی به رویه‌ی دیوان عدالت اداری است. با توجه به ویژگی خاص مطالعات حقوقی در این مقاله از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که به دلیل شرایط متفاوت قانونی، انتقال سوابق بیمه‌ای از صندوقی به صندوق دیگر با محدودیت‌ها و موانعی روبرو است. بررسی قوانین و مقررات پراکنده در زمینه‌ی نقل‌وانتقال سوابق بیمه‌ای و نگاهی به رویه‌ی دیوان عدالت اداری گویای این امر است که مسئله‌ی اصلی در این زمینه، امکان یا عدم امکان انتقال سوابق بیمه‌ای است. در متون مختلف آنچه به عنوان حالت اولیه و اصلی در تغییر صندوق بازنشستگی مطرح می‌باشد تغییر اجباری در نتیجه‌ی اموری مانند تغییر دستگاه خدمتی است و در موارد محدود و استثنائی امکان ارادی تغییر به رسمیت شناخته شده است. نکته‌ی مهم دیگر در این خصوص تعیین مسئول پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه‌ای است که بین دو صندوق جابجا می‌شود که با توجه به قابل توجه بودن آن اهمیت دوچندان می‌یابد. این تکلیف در مواردی بر عهده‌ی فرد ذی‌نفع  و در برخی حالات بر عهده‌ی دولت است. با توجه به نکات یادشده، ضرورت اخذ رویه‌ی واحد توسط مقنن در خصوص نقل‌وانتقال سوابق بیمه‌ای به نحوی که رفع مشکلات بیمه‌شدگان و صندوق‌ها را در پی داشته باشد ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The possibility of changing the pension fund in Iran's administrative system

نویسندگان [English]

  • zeynab smati 1
  • hamed karami 2

1 Assistant Professor, Faculty of Law, Islamic Azad University, Karaj Branch.

2 Assistant Professor of Law, Shahed University

چکیده [English]

The changes created in the social and economic conditions of the country and the displacement of the labor force in different fields of work have necessitated the transfer of insurance records between the social insurance retirement funds that serve different working classes. Transferring from a pension fund to another pension fund, either voluntarily or involuntarily, has many effects that can be considered in terms of the employment rights of employees and the interests of administrative bodies. In this field, in addition to legal texts, reviewing the decisions of the Administrative Court of Justice is of particular importance. The main goal of the current research is the legal analysis of the possibility of changing the pension fund in Iran's administrative system by looking at the procedure of the Administrative Court. Due to the special feature of legal studies, descriptive analytical method has been used in this article. The results of the research show that due to different legal conditions, the transfer of insurance records from one fund to another is facing restrictions and obstacles. Examining the scattered laws and regulations in the field of transferring insurance records and looking at the procedure of the Administrative Court of Justice shows that the main issue in this field is the possibility or impossibility of transferring insurance records. In various texts, what is mentioned as the primary and main mode of changing the pension fund is the forced change as a result of things like changing the service system, and in limited and exceptional cases, the possibility of voluntary change is recognized. Another important point in this regard is determining the person responsible for paying the difference in the insurance premium that is transferred between the two funds, which becomes doubly important due to its significant nature. In some cases, this duty is the responsibility of the beneficiary and in some cases, it is the responsibility of the government. According to the mentioned points, it seems necessary to adopt a single procedure by the legislator regarding the transfer of insurance records in a way that solves the problems of the insured and the funds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transfer of insurance records
  • employment rights
  • administrative court of justice
  • pension fund
  • administrative system