جستارهای نوین حقوق اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

قاضی دادگستری، دکتری حقوق عمومی، دانشکده‌ی حقوق، دانشگاه تهران (پردیس فارابی).

چکیده

از هر مرجع قضایی و از جمله شعب دیوان عدالت اداری این انتظار وجود دارد که آرای صحیحی صادر کنند. با این حال، صدور چنین آرایی در شعب دیوان، با چالش­های مختلف آیینی و ماهوی همراه است. علاوه بر چالش­های گوناگونِ ناظر به صلاحیت و ترتیبات رسیدگی، صدور حکم با دشواری­های متعددی نیز مواجه است. صدور حکم صحیح مستلزم تعیین صحیح هنجار حقوقی حاکم بر دعوا، تشخیص صحیح موضوع دعوا، تفسیر صحیح هنجار حاکم و در نهایت تطبیق صحیح هنجار حاکم بر موضوع دعوا است. هر کدام از آن‌ها با دشواری­هایی مواجه می­باشد که به علل مختلفی چون کاستی­های شدیدِ نظام قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری، ضعف دانش حقوق اداری و ... بروز یافته­اند. نتیجه‌ی این چالش­ها فراوانی صدور آرای غیرصحیح و متعارض از سوی شعب دیوان می­باشد و از این رو، تلاش برای شناسایی و رفع آن‌ها ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The difficulties of issuing the correct verdict in the branches of the Administrative Court of Justice

نویسنده [English]

  • mohammadreaza rafiey

Judge of Justice, PhD in Public Law, Faculty of Law, University of Tehran (Farabi Campus).

چکیده [English]

Every judicial authority, including the branches of the Administrative Court of Justice, is expected to issue correct decisions. However, the issuance of such opinions in the court branches is associated with various ritual and substantive challenges. In addition to the various challenges related to jurisdiction and proceedings, the issuing of judgments also faces many difficulties. Issuing a correct ruling requires the correct determination of the legal norm governing the dispute, the correct diagnosis of the subject of the dispute, the correct interpretation of the ruling norm and finally the correct application of the ruling norm to the subject of the dispute. Each of them is facing difficulties that have arisen due to various reasons such as severe shortcomings of the legislative and regulatory system, weak knowledge of administrative law, etc. The result of these challenges is the frequency of incorrect and conflicting opinions issued by the Court's branches, and therefore, efforts to identify and resolve them are necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The correct diagnosis of the subject of the dispute
  • the correct application of the ruling norm on the subject of the dispute
  • the correct determination of the legal norm
  • the correct interpretation of the ruling norm