جستارهای نوین حقوق اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران

2 کارشناس ارشد حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران و حقوق دادرسی اداری دانشگاه پیام نور

چکیده

امکان دادخواهی از عملکرد نابخردانه و خلاف قانون و مقررات مقامات اداری موجد حقی است که از آن با عنوان «حق بر دادرسی اداری» یاد می‌شود و این امکان را به شهروندان می‌دهد تا برای احقاق حق خود در برابر مقامات اداری به مراجع قضایی رجوع نمایند. این حق یکی از حقوق بنیادین شهروندان در برابر حکومت است که در حقوق اداری بسیاری از دولت_کشورها به رسمیت شناخته شده است. در این نوشتار این حق در نظام‌های حقوقی ایران و اتحادیه‌ی اروپا و نهادها و راهکارهای موجود برای اجرایی کردن آن، مورد تدقیق و تطبیق قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که وجود دادگاه اروپایی حقوق بشر برای رسیدگی قضایی به دعاوی اداری و آمبودزمان اروپایی برای رسیدگی‌های غیرقضایی منطبق و مشابه با دیوان عدالت اداری در ایران برای رسیدگی‌های قضایی و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برای رسیدگی‌های غیرقضایی به شکایات مردم از اداره است که این همسانی مراجع می‌تواند زمینه‌ساز تعامل هرچه بیشتر ایران و اتحادیه‌ی اروپا در حوزه‌ی حقوق اداری و بهره‌برداری از پیشرفت‌های دادرسی اداری این اتحادیه باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The right to administrative proceedings and its enforcement mechanisms in Iran and the European Union

نویسندگان [English]

  • hassan khosravi 1
  • Mohammad Javad Hosseini 2

1

2 Master of Public Law at Farabi Campus of Tehran University and Payam Noor University Administrative Law

چکیده [English]

The possibility of filing a lawsuit against the unwise and illegal actions of administrative authorities creates a right that is referred to as "the right to administrative proceedings" and gives citizens the opportunity to turn to judicial authorities to assert their rights against administrative authorities. This right is one of the fundamental rights of citizens against the government, which is recognized in the administrative laws of many countries. In this article, this right has been scrutinized and implemented in the legal systems of Iran and the European Union and the existing institutions and solutions for its implementation. The results of the research show that the existence of the European Court of Human Rights for judicial review of administrative claims and the European Ombudsman for non-judicial proceedings are consistent and similar to the Court of Administrative Justice in Iran for judicial proceedings and the Commission of Article 90 of the Constitution for non-judicial proceedings of people's complaints against the administration. This similarity of authorities can be the basis for more interaction between Iran and the European Union in the field of administrative law and exploiting the progress of the administrative proceedings of this union.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The right to administrative proceedings
  • human rights
  • the European Court of the European Union
  • administrative lawsuits
  • the Court of Administrative Justice