جستارهای نوین حقوق اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

پیوند فرد با اداره در قالب رابطه‌ی استخدامی علاوه بر وظایف و مسئولیت­هایی که بر عهده مستخدم قرار می­دهد، موجب بهره­مندی از حقوق و مزایایی نیز می­باشد. این حقوق و مزایا شامل حقوق و مزایای مادی و غیرمادی هستند. برخی از حقوق و مزایای غیرمادی می‌توانند آثار مالی برای مستخدمین داشته باشند؛ برای مثال اگرچه بهره­مندی از مرخصی جزء حقوق و مزایای غیرمادی است، اما در برخی موارد و با شرایطی می‌تواند در قالب وجه به مستخدمین پرداخت گردد. در مجموع آن دسته از حقوق و مزایای مادی و غیرمادی که منجر به پرداخت وجهی به مستخدم می‌شوند در قالب عنوان «مطالبات مالی مستخدم از اداره» قرار می‌گیرند. در صورت اختلاف یا عدم پرداخت این مطالبات مالی، مستخدم بر اساس بند (3) ماده‌ی (10) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می­تواند در این مرجع قضایی دادخواهی نماید. فارغ از مسائل مربوط به صدور آراء در شعب بدوی و تجدیدنظر، اجرای این دسته از آراء همواره با چالش‌هایی روبرو بوده است. این نوشتار که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده در پی آن است که این چالش‌ها را در حوزه‌ی فوق­الذکر واکاوی و شناسایی کند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد ابهامات موجود در مواد مربوط به اجرای احکام در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، وضع قوانین در حیطه‌ی ایجاد حقوق و مزایای مالی مستقیم و غیرمستقیم برای مستخدمین بدون تأمین منابع مالی، صدور آرای کلی و مبهم از سوی شعب دیوان و پایبند نبودن دستگاه­های اجرایی به آرای صادره از سوی دیوان از جمله چالش‌های موجود در حوزه‌ی اجرای این دسته از آراء می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges of enforcement of judgments in lawsuits related to financial claims of government employees

نویسنده [English]

  • Zahra Bidar

PhD student in Public Law, Qom University, Qom, Iran

چکیده [English]

In addition to the duties and responsibilities assigned to the employee, a person's connection with the office in the form of an employment relationship also results in the benefit of rights and benefits. These rights and benefits include material and non-material rights and benefits. Some non-material rights and benefits can have financial effects for employees; For example, although taking leave is part of non-material rights and benefits, in some cases and under certain conditions, it can be paid to employees in the form of money. In general, those material and non-material rights and benefits that lead to cash payments to the employee are included in the title of "employee's financial claims from the administration". In case of dispute or non-payment of these financial claims, the employee can file a lawsuit in this judicial authority based on paragraph (3) of article (10) of the Law on Organizations and Procedures of the Court of Administrative Justice. Regardless of the issues related to the issuance of votes in the primary and appeal branches, the implementation of this category of votes has always faced challenges. This article, which is done with a descriptive-analytical method, seeks to analyze and identify these challenges in the above-mentioned field. The findings of this research show that there are ambiguities in the articles related to the implementation of judgments in the Law of Organizations and Procedures of the Court of Administrative Justice, the establishment of laws in the field of creating direct and indirect financial rights and benefits for employees without providing financial resources, issuing general and vague decisions by the branches. The court and the non-adherence of the executive bodies to the votes issued by the court are among the challenges in the field of the implementation of this category of votes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Execution of orders
  • rights and benefits
  • Administrative Court of Justice
  • employee
  • financial claims