جستارهای نوین حقوق اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضوهیات علمی دانشکده حقوق وعلوم انسانی دانشگاه آزاد شیراز

چکیده

بر اساس مقررات موضوعه صلاحیت دیوان عدالت و محاکم عمومی مستقل از یکدیگر است. ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری سال 92 حدود صلاحیت دیوان را مشخص کرده است اما طبق تبصره یک این ماده تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. حوزه صلاحیت محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری به استناد تبصره مذکور از مواردی است که محل اختلاف محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری است و در مواردی از موجبات اطاله دادرسی و سرگردانی اشخاص ذی‌نفع  است. حوزه صلاحیت هر کدام از مراجع مذکور در اینجا چیست؟ نویسنده در این مقاله با تحلیل مواد مربوط به صلاحیت دیوان عدالت اداری و ذکر آرای شعب وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، ضمن ارائه معیاری در تشخیص نوع دعاوی که در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود، استدلال کرده است که صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی ناظر بر تبصره ماده 10 محدود به موارد خاص است و همه‌ی دعاوی ناظر بر مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی به ویژه خسارت ناشی از ضمان قهری در صلاحیت این دیوان نیست و بر اساس قاعده کلی در صلاحیت دادگاه عمومی است. در طرح اصلاحیه قانون دیوان نیز اصل بر صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Jurisdiction of the Court of Administrative Justice and public courts in Note 1 of Article 10 of the Law of the Court of Administrative Justice

نویسنده [English]

  • kourosh ostovar sangari

Faculity member of Shiraz Azad University

چکیده [English]

According to the relevant provisions, the jurisdiction of the Court of Justice and the public courts are independent from each other. Article 10 of the Law of the Court of Administrative Justice of 1992 has defined the jurisdiction of the Court, but according to Note 1 of this Article, the determination of the amount of damage caused by the institutions and persons mentioned in paragraphs 1 and 2 of this Article after issuing a decision in the Court on the occurrence of a violation with the General Court Is. Jurisdiction of the public courts and the Court of Administrative Justice, based on the aforementioned note, is one of the cases where the public courts and the Court of Administrative Justice are in dispute, and in some cases, it is one of the reasons for the delay of the proceedings and the confusion of the interested parties. What is the jurisdiction of each authority mentioned here? In this article, by analyzing the materials related to the jurisdiction of the Administrative Court of Justice and mentioning the unanimous decisions of the Supreme Court and the Administrative Court of Justice, while providing a criterion for distinguishing the types of claims that are raised in the Administrative Court of Justice, the author has argued that the jurisdiction of the Administrative Court of Justice In the lawsuits regarding the note of Article 10, it is limited to specific cases and all lawsuits regarding the claim of damages from government agencies, especially the damages caused by forced guarantees, are not within the jurisdiction of this court, and based on the general rule, they are within the jurisdiction of the general court. In the proposed amendment of the court law, the principle is on the competence of public courts in dealing with lawsuits demanding damages from government institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Court of Administrative Justice
  • General Court
  • jurisdiction
  • administrative actions
  • government unit